Fundusze Europejskie

W Kamienicy Deskurów odbyło się uroczyste podsumowanie zrealizowanych projektów unijnych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu. Za zaangażowanie w realizację tych projektów zostało nagrodzonych kilkudziesięciu pracowników miejskiej spółki oraz firmy współpracujące, natomiast prezes Leszek Trzeciak oraz prof. Marek Gromiec zostali uhonorowani medalami Prezydenta Miasta Radomia za wieloletnią pracę na rzecz naszego miasta.

Wodociągi Miejskie w Radomiu są jedną z nielicznych Spółek z branży wodno-kanalizacyjnej w Polsce realizujących od blisko 20 lat duże projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Trzy projekty i blisko 800 mln złotych w tym blisko 450 mln złotych pozyskanych z unijnych funduszy zostało wydanych na infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną na terenie aglomeracji Radom, to efekt działań Spółki na przestrzeni lat 2004 – 2023.

ETAP I PROJEKTU
Pierwszy Projekt Wodociągów Miejskich w Radomiu to rok 2004. Projekt nazwano: „Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Radom”. Wartość wszystkich robót prowadzonych w ramach Projektu to 209 milionów złotych, z czego ponad 98 milionów złotych to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej pozyskanych przez Spółkę w drodze konkursowej. Zakres Projektu obejmował wykonanie około 76 km sieci wodno-kanalizacyjnej, w tym ponad 11 kilometrów nowej sieci wodociągowej, blisko 40 kilometrów sieci kanalizacyjnej oraz roboty modernizacyjne istniejącego uzbrojenia na terenie gminy Radom. Prace prowadzono zarówno w centralnej części miasta, gdzie zmodernizowano sieć wodociągową i kanalizacyjną w rejonie Starówki, jak i w dalszych dzielnicach: Pruszaków, Rajec Poduchowny, Stara i Nowa Wola Gołębiowska gdzie prowadzono budowę sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach tego projektu Spółka zmodernizowała także mechaniczną oraz biologiczną część oczyszczalni ścieków, oraz wprowadziła innowacyjne w warunkach polskich rozwiązanie gospodarowania osadami ściekowymi poprzez budowę instalacji do przeróbki, odwadniania i suszenia osadów.

ETAP II PROJEKTU
Po zakończonym sukcesem projekcie kolejnym zadaniem inwestycyjnym, na który Spółka pozyskała fundusze ze środków Unii Europejskiej, był kolejny etap „Modernizacji i rozbudowy gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Radom”. Wartość inwestycji to blisko 250 milionów złotych przeznaczonych na zadania z zakresu budowy i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej, z czego kwota dofinansowania osiągnęła niecałe 150 milionów złotych. W ramach projektu zrealizowano roboty obejmujące wykonanie około 164 km sieci wodno-kanalizacyjnej, w tym ponad 57 kilometrów nowego wodociągu oraz wybudowano 81 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej. Zakres prac obejmował także modernizację 8 stacji uzdatniania wody, modernizację układu dystrybucji wody na największym osiedlu mieszkaniowym Ustronie, a także kolejny etap modernizacji oczyszczalni ścieków w Radomiu.

ETAP III PROJEKTU
Po sukcesach związanych z realizacją dwóch poprzednich etapów Wodociągi Miejskie w Radomiu pozyskały w ramach Funduszu Spójności kolejne środki, tym razem dla Projektu pod nazwą: „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Radom — III etap”. Zakończony w tym roku projekt to trzecia co do wielkości tego typu inwestycja w Polsce. Obejmuje aż 57 postępowań przetargowych dla 173 zadań zlokalizowanych na terenie aglomeracji Radom. Wartość Projektu to prawie 300 milionów złotych i 188 milionów dofinansowania. Ponad 140 kilometrów wybudowanej i zmodernizowanej sieci wodno-kanalizacyjnej w tym rozdział kanalizacji ogólnospławnej i regulacja gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji to główne zadania tej inwestycji. W jej ramach Spółka przeprowadza także dalsze prace modernizacyjne Stacji Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalni Ścieków. Projekt swoim zakresem obejmuje większość dzielnic miasta, spełniając oczekiwania mieszkańców nieposiadających do tej pory dostępu do sieci miejskiej. W miarę rozwoju kolejnych etapów Spółka Wodociągi Miejskie w Radomiu śmiało kroczy naprzód, osiągając imponującą wartość wykonanych robót, która w trzecim etapie inwestycji sięgnęła blisko 300 milionów złotych. Każdy nowy etap to nie tylko kontynuacja dotychczasowych działań, ale przede wszystkim nowe, coraz bardziej złożone wyzwania. Prace prowadzone były w skomplikowanych warunkach miejskich, wymagając od nas nie tylko precyzji, ale i nieustannego dialogu z mieszkańcami oraz władzami miasta. Ilość zadań przeznaczonych do wykonania, ich złożoność oraz zakres to konieczność dobrego planowania, uzgodnień i skutecznego wykonawstwa. Aktualnie III etap projektu został zakończony, a spółka Wodociągi Miejskie planuje pozyskanie kolejnych środków z funduszy unijnych dotyczących realizacji zadań z programu FEnIKS na lata 2021 – 2027 r.

PROJEKT LIFE
Poza projektami realizowanymi samodzielnie spółka Wodociągi Miejskie w Radomiu bierze czynny udział w innych projektach związanych z gospodarką wodną. Jednym z takich projektów jest projekt adaptacji do zmian klimatu w ramach unijnego Projektu LIFE z dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowita wartość kwalifikowana prac i inwestycji wykonywanych w Radomiu w ramach projektu LIFE to przeszło 24 mln zł, z czego ponad 12 mln zł pochodzi z dofinansowania z funduszy unijnych, a prawie 6,5 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zapraszamy 🎬
https://www.youtube.com/watch?v=W3W7aq6PGYM

Podsumowanie uroczystości 🎬
https://www.youtube.com/watch?v=HMhdIfv1NNY