ETAP III

              17.11.2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0073/17-00 na realizację przedsięwzięcia pn.” Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno- ściekowej na terenie aglomeracji Radom- III etap”, zmieniona  aneksem nr 1 z dnia 21.02.2019 roku na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej CC1 2017PL16CFMPO19 z dnia 16.10.2018r , aneksem nr 2 z dnia 16.09.2019 oraz aneksem nr 3 z dnia 21.07.2020 roku.

Wartość projektu brutto: 363 248 359,00 zł
Wartość projektu netto: 297 048 735,00 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 295 313 290,00 zł
Wartość wydatków kwalifikowanych: 221 483 267,50 zł

Źródła finansowania

Dotacja z Funduszu Spójności 188 260 777,37 zł
Pożyczka inwestycyjna z NFOŚiGW (do kwoty) 60 000 000,00 zł
Środki własne 48 787 957,63 zł
VAT 66 199 624,00 zł

Zakres zadań liniowych obejmuje:

 1. a) budowę sieci wodociągowej                       28,00 km,
 2. b) modernizację sieci wodociągowej             19,62 km,
 3. c) budowę kanalizacji sanitarnej                     30,14 km,
 4. d) modernizację kanalizacji sanitarnej           51,79 km,
 5. e) budowę kanalizacji deszczowej                  11,79 km,
 6. f) modernizację kanalizacji deszczowej         33,30 km

a także realizację kontraktów związanych z modernizacją Oczyszczalni ścieków w Lesiowie oraz Stacji Uzdatniania Wody zaopatrujących mieszkańców Radomia w wodę pitną.

Do dnia 12.02.2021 roku poniesiono nakłady finansowe na realizowaną inwestycję w wysokości 132 512 512,98 zł netto w tym:

– dotacja z Funduszu Spójności      92 106 068,92 zł

– środki własne                                  40 406 444,06 zł

Zakończono między innymi:

– budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku                       18,75 km

– budowę sieci wodociągowej na odcinku                          11,66 km

– przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku      13,65 km

– przebudowę sieci wodociągowej na odcinku                    9,55 km

Przyjmujemy, że zaawansowanie rzeczowe Projektu wynosi około 70 %.

W trakcie realizacji pozostają Kontrakty liniowe między innymi w dzielnicach:

– Glinice (Konopnicka, Hoża, Niemcewicza) (dalej Kwiatkowskiego, Graniczna, Biała)

– Śródmieście (Bydgoska, Waryńskiego, Prusa) – zakończono 25-go Czerwca.

Planujemy kolejne inwestycje między innymi:

Budowa sieci wodociągowej w dzielnicy Rajec Poduchowny

Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w dzielnicach Wacyn – Zamłynie

Realizowane są także kontrakty:

Modernizacją oczyszczalni ścieków                                    – K65 o wartości ok. 40 mln pln

Modernizacją Stacji Uzdatniania Wody i hydrofornii         – K63 o wartości ok. 17 mln pln

Modernizacją Stacji Uzdatniania Wody (budowlanka)      – K62 o wartości ok. 40 mln pln

(fotowoltaika)

Zgodnie z obowiązującą umową o dofinansowanie Projekt ma zostać zakończony do końca 2022 r.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ETAP II

W dniu 22.09.2010 r. pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o., a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu pn.:

„Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Radom- etap II”

 

Przedmiotowa inwestycja jest kolejnym krokiem Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. mającym na celu poprawę jakości życia mieszkańców naszego miasta poprzez umożliwienie im dostępu do sieci miejskiej oraz modernizację istniejącej infrastruktury w celu świadczenia jeszcze lepszej jakości usług.

 

Panorama oczyszczalni

Pierwszym krokiem była realizacja Projektu pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta Radomia„, dofinansowanego przez Unię Europejską kwotą przekraczającą 100 000 000 PLN. prowadzonego przez Spółkę od 2004 roku. Dziś możemy z dumą podkreślić, że wszelkie założenia tego Projektu zostały osiągnięte, a Radom oprócz zmodernizowanych i nowo wybudowanych odcinków sieci kanalizacyjnej min. w centrum miasta oraz jego nowych dzielnicach Rajcu Poduchownym, Starej i Nowej Woli Gołębiowskiej Nadleśnictwie czy Pruszakowie ma także nowy wodociąg w Garnie i Sławnie oraz trzy dodatkowe studnie głębinowe, a także jedną z najnowocześniejszych w Polsce oczyszczalnię ścieków wyposażoną w unikatową w skali europejskiej instalację do odwadniania i suszenia osadów pościekowych.

 

Podpisanie umowy o dofinansowanie nowego Projektu, który będzie realizowany przy udziale środków Unii Europejskiej jest wynikiem decyzji o kontynuacji polityki inwestycyjnej Spółki oraz wynikiem żmudnego procesu aplikacyjnego, który po okresie przygotowań został rozpoczęty złożeniem wniosku o dofinansowanie z dnia 30 kwietnia 2009 roku.

 Kolejne etapy kontroli prowadzonych przez polskie instytucje pośredniczące i zarządzające wykazały, że Projekt jest przygotowany należycie, a przedstawione w nim zadania rzeczywiście wymagają realizacji zarówno ze względów społecznych jak i gospodarczo – środowiskowych.

 W ramach Projektu zaplanowano do realizacji pięć głównych zadań:

 1. Modernizację wybranych ujęć wody i Stacji Uzdatniania Wody
 2. Modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej o długości ok. 47 km
 3. Modernizację i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 65 km
 4. Modernizację kanalizacji deszczowej o długości ok. 2,6 km
 5. Modernizację oczyszczalni ścieków wraz z budową stacji do termicznej utylizacji osadów ściekowych.

ciagi 340 m

Wartość naszego Projektu przekracza kwotę 220 mln PLN z czego suma środków kwalifikowanych to ponad 146 mln PLN.

Wodociągi Miejskie w Radomiu posiadają wszystkie wymagane prawem decyzje administracyjne w tym 100 % wymaganych pozwoleń na budowę.

Oprócz inwestycji liniowych związanych z modernizacją lub budową sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej w Projekcie znalazło się miejsce dla modernizacji ujęć wody, a także II etapu rozbudowy oczyszczalni ścieków w Radomiu wraz z budową instalacji do termicznej utylizacji osadu ściekowego.

W chwili obecnej Wodociągi Miejskie w Radomiu realizują bądź już zrealizowały niektóre z zadań wchodzących w zakres rzeczowy Projektu jak zakończona budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Lema (Rajec Poduchowny), Głuchej i Łącznej w Radomiu czy głęboko zaawansowane prace budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Młynku Janiszewskim i ul. Ofiar Firleja na łączną kwotę ponad 15 000 000 PLN.

Najważniejsze zadania przewidziane do realizacji w ramach Projektu:

 • modernizacja wybranych ujęć wody i stacji uzdatniania wody: „Malczew”, „25-Czerwca”, „Potkanów”, „Halinów”, „Lesiów”,
 • budowa sieci wodociągowej w dzielnicach: Pruszaków, Młynek Janiszewski, Kończyce, Potkanów, Centrum, Wincentów , oraz modernizacja sieci wodociągowej w wybranych ulicach miasta Radomia,
 • budowa oraz modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach: Młynek Janiszewski, Pruszaków-Kierzków, Młodzianów, Firlej, Rajec orazw ulicach: Warszawskiej, Mlecznej, Perzanowskiej, Beneta, Cygańskiej, Zagonowej, Lubelskiej, Chorzowskiej, Piotrkowskiej, 11-go Listopada, Brzustowskiej, Lema, Szydłowieckiej,
 • budowa nowego odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Słowackiego,
 • modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa stacji do termicznej utylizacji osadów ściekowych.

Wartość Projektu POIS.01.01.00-00-205/09:

 

 • Wartość Całkowita brutto: 304 670 400,53 zł,
 • Wartość Całkowita netto: 248 831 662,58 zł,
 • Koszty Kwalifikowane: 232 338 781,79 zł,
 • Wydatki kwalifikowane: 172 687 610,38 zł,
 • Dotacja z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:
  146 784 468,80 zł.

Dofinansowanie: 85% wydatków kwalifikowanych.

Informacje o pożyczkach dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

logowfosigw