W dniu 22.09.2010 r. pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o., a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu pn.:

„Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Radom- etap II”

 

Przedmiotowa inwestycja jest kolejnym krokiem Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. mającym na celu poprawę jakości życia mieszkańców naszego miasta poprzez umożliwienie im dostępu do sieci miejskiej oraz modernizację istniejącej infrastruktury w celu świadczenia jeszcze lepszej jakości usług.

 

Panorama oczyszczalni

Pierwszym krokiem była realizacja Projektu pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta Radomia„, dofinansowanego przez Unię Europejską kwotą przekraczającą 100 000 000 PLN. prowadzonego przez Spółkę od 2004 roku. Dziś możemy z dumą podkreślić, że wszelkie założenia tego Projektu zostały osiągnięte, a Radom oprócz zmodernizowanych i nowo wybudowanych odcinków sieci kanalizacyjnej min. w centrum miasta oraz jego nowych dzielnicach Rajcu Poduchownym, Starej i Nowej Woli Gołębiowskiej Nadleśnictwie czy Pruszakowie ma także nowy wodociąg w Garnie i Sławnie oraz trzy dodatkowe studnie głębinowe, a także jedną z najnowocześniejszych w Polsce oczyszczalnię ścieków wyposażoną w unikatową w skali europejskiej instalację do odwadniania i suszenia osadów pościekowych.

 

Podpisanie umowy o dofinansowanie nowego Projektu, który będzie realizowany przy udziale środków Unii Europejskiej jest wynikiem decyzji o kontynuacji polityki inwestycyjnej Spółki oraz wynikiem żmudnego procesu aplikacyjnego, który po okresie przygotowań został rozpoczęty złożeniem wniosku o dofinansowanie z dnia 30 kwietnia 2009 roku.

 Kolejne etapy kontroli prowadzonych przez polskie instytucje pośredniczące i zarządzające wykazały, że Projekt jest przygotowany należycie, a przedstawione w nim zadania rzeczywiście wymagają realizacji zarówno ze względów społecznych jak i gospodarczo – środowiskowych.

 W ramach Projektu zaplanowano do realizacji pięć głównych zadań:

 1. Modernizację wybranych ujęć wody i Stacji Uzdatniania Wody
 2. Modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej o długości ok. 47 km
 3. Modernizację i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 65 km
 4. Modernizację kanalizacji deszczowej o długości ok. 2,6 km
 5. Modernizację oczyszczalni ścieków wraz z budową stacji do termicznej utylizacji osadów ściekowych.

ciagi 340 m

Wartość naszego Projektu przekracza kwotę 220 mln PLN z czego suma środków kwalifikowanych to ponad 146 mln PLN.

Wodociągi Miejskie w Radomiu posiadają wszystkie wymagane prawem decyzje administracyjne w tym 100 % wymaganych pozwoleń na budowę.

Oprócz inwestycji liniowych związanych z modernizacją lub budową sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej w Projekcie znalazło się miejsce dla modernizacji ujęć wody, a także II etapu rozbudowy oczyszczalni ścieków w Radomiu wraz z budową instalacji do termicznej utylizacji osadu ściekowego.

W chwili obecnej Wodociągi Miejskie w Radomiu realizują bądź już zrealizowały niektóre z zadań wchodzących w zakres rzeczowy Projektu jak zakończona budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Lema (Rajec Poduchowny), Głuchej i Łącznej w Radomiu czy głęboko zaawansowane prace budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Młynku Janiszewskim i ul. Ofiar Firleja na łączną kwotę ponad 15 000 000 PLN.

Najważniejsze zadania przewidziane do realizacji w ramach Projektu:

 • modernizacja wybranych ujęć wody i stacji uzdatniania wody: „Malczew”, „25-Czerwca”, „Potkanów”, „Halinów”, „Lesiów”,
 • budowa sieci wodociągowej w dzielnicach: Pruszaków, Młynek Janiszewski, Kończyce, Potkanów, Centrum, Wincentów , oraz modernizacja sieci wodociągowej w wybranych ulicach miasta Radomia,
 • budowa oraz modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach: Młynek Janiszewski, Pruszaków-Kierzków, Młodzianów, Firlej, Rajec orazw ulicach: Warszawskiej, Mlecznej, Perzanowskiej, Beneta, Cygańskiej, Zagonowej, Lubelskiej, Chorzowskiej, Piotrkowskiej, 11-go Listopada, Brzustowskiej, Lema, Szydłowieckiej,
 • budowa nowego odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Słowackiego,
 • modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa stacji do termicznej utylizacji osadów ściekowych.

Wartość Projektu POIS.01.01.00-00-205/09:

 

 • Wartość Całkowita brutto: 304 670 400,53 zł,
 • Wartość Całkowita netto: 248 831 662,58 zł,
 • Koszty Kwalifikowane: 232 338 781,79 zł,
 • Wydatki kwalifikowane: 172 687 610,38 zł,
 • Dotacja z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:
  146 784 468,80 zł.

Dofinansowanie: 85% wydatków kwalifikowanych.

Informacje o pożyczkach dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

logowfosigw