Fundusz Spójności, inaczej nazywany Funduszem Kohezji lub Europejskim Funduszem Kohezji, to czasowe wsparcie finansowe dla krajów Unii Europejskiej, których Produkt Narodowy Brutto (PNB) na mieszkańca nie przekracza 90 % średniej PNB dla wszystkich państw członkowskich. Fundusz Spójności nie należy do funduszy strukturalnych, ale jest instrumentem polityki strukturalnej Unii Europejskiej.

 

fundusz spojnosci

 

Fundusz Kohezji powstał na mocy Traktatu z Maastrich o utworzeniu Unii Europejskiej z 1991 roku, który wszedł w życie w 1993. Jego realizację zaplanowano na lata 1993-2006.

 

Na szczycie UE w Berlinie w 1999 r. wprowadzono dwa zastrzeżenia, co do udzielania pomocy w ramach Funduszu Spójności:

 

 • w roku 2003 zaplanowano przeprowadzenie weryfikacji czy państwa nadal kwalifikują się do pomocy przy PNB 90 % średniego PNB na jednego mieszkańca w UE;
 • pomoc dla krajów „strefy euro” będzie udzielana pod warunkiem spełnienia kryteriów konwergencji – stabilność gospodarcza i wzrost.

 

Głównym celem strategii środowiskowej Funduszu Spójności jest wsparcie dla realizacji zadań inwestycyjnych władz publicznych w zakresie ochrony środowiska, wynikających z wdrażania prawa Unii Europejskiej.

 

Priorytety, realizowane przy wsparciu z Funduszu Spójności w ochronie środowiska:

 

 • poprawa jakości wód powierzchniowych,
 • polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia,
 • poprawa jakości powietrza,
 • racjonalizacja gospodarki odpadami,
 • ochrona powierzchni ziemi,
 • zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

 

Odbiorcami pomocy tj. beneficjentami końcowymi Fundusz Spójności mogą być podmioty publiczne, czyli samorządy terytorialne (gminy, związki gmin) i przedsiębiorstwa komunalne.

 

Instytucje wdrażające i zarządzające Funduszem Spójności:

 

 • Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej – instytucja odpowiedzialna za ogólne zarządzanie i koordynację działań związanych z wykorzystaniem Funduszu Spójności;
 • Ministerstwa Finansów – instytucja płatnicza;
 • Ministerstwo Środowiska – instytucja pośrednicząca w zarządzaniu Funduszem Spójności I stopnia;
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – instytucja pośredniczące w zarządzaniu Funduszem Spójności II stopnia,
 • Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej – instytucje pośredniczące w zarządzaniu Funduszem Spójności III stopnia – instytucje, do których składane są projekty.

 

symbol POIS NSS

 

W perspektywie finansowej 2007-2013 środki Funduszu Spójności w Polsce przyznawane są w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.