Informacje ogólne.

 1. Administratorem serwisu www.woda.radom.pl oraz www.bip.woda.radom.pl i Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), jest spółka Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, kod pocztowy: 26-600 przy ul. Filtrowej 4, zarejestrowana w Polsce pod nr NIP: 796-010-15-60, Numer KRS: 0000033438.
 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Dane osobowe stanowią dane, o których mowa w art. 4 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) (zwane dalej „danymi osobowymi”).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Cel i zakres zbierania danych osobowych. Odbiorcy danych osobowych.

 1. Poprzez Serwisy internetowe Spółka Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.  zbiera jedynie dane osobowe niezbędne do prawidłowego przekazania drogą elektroniczną wskazań wodomierzy zamontowanych u Odbiorców i ich weryfikacji w przypadku formularza do podania wskazań wodomierza oraz do informowania zainteresowanych osób o bieżącej działalności Spółki.
 2. Dane te są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach powyżej wskazanych. Spółka Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.  nie sprzedaje, nie przekazuje, ani nie użycza przetwarzanych danych osobowych zamieszczonych w Serwisach z wyjątkiem przypadków, w których wymagają tego przepisy prawa regulujące obszar działalności Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o.


Prawo kontroli, dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz ich poprawiania.

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych udostępnionych Administratorowi.
 2. Klientowi przysługuje możliwość realizacji uprawnień wynikających Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE), w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. W razie wykazania przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą, że są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Rozporządzenia o ochronie danych osobowych albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, Administrator Danych Osobowych jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru, chyba że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy. 

 Pliki Cookies

 1. Informujemy, iż serwis internetowy Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. wykorzystują pliki cookies (ciasteczka).
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowywania zawartości serwisu internetowego do preferencji użytkownika (np. rozpoznania urządzenia, z którego korzysta użytkownik i właściwego wyświetlenia na nim treści serwisu), optymalizacji działania serwisu oraz tworzenia anonimowych statystyk, które umożliwiają określenie w jaki sposób użytkownik korzysta z serwisu, co pozwala ulepszać jego strukturę i zawartość, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Pliki cookies stosowane przez serwisy Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie użytkownika.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisów mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Zarządzanie plikami coockies – jak wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Administrator zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

Ustawienia plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:

Internet Explorer: Narzędzia – Opcje internetowe – Prywatność

Mozilla Firefox: Narzędzia – Opcje – Prywatność

Google Chrome: menu Chrome (górny prawy róg przeglądarki) – Ustawienia – Pokaż ustawienia zaawansowane – Prywatność (ustawienia treści) – Pliki Cookie

Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki prywatności z ważnych powodów, np. w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie Danych Osobowych.
 2. Niniejsza wersja Polityki prywatności obowiązuje od 25.05.2018 r.