• Wniosek o wydanie informacji o możliwości doprowadzenia wod-kan
 • Wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci
 • Wniosek o potwierdzenie odbioru przyłączy
 • Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego
 • Druk oświadczenia wykonawcy
 • Wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i / lub odprowadzanie ścieków
 • Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków dla dostawców ścieków przemysłowych
 • Wniosek o zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków do punktu zlewnego
 • Wniosek o zawarcie umowy na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
 • Wniosek o wyrażenie zgody na zamontowanie podlicznika do podlewania terenów zielonych
 • Wniosek o rozłożenie należności na raty
 • Wniosek o zmianę terminu zapłaty za fakturę/y
 • Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych RODO
 • Monitoring wizyjny RODO
 • Protokół zdawczo odbiorczy ze stanami wodomierzy

 • E-FAKTURA:
 • Regulamin wystawiania faktur i rozliczeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie faktur, duplikatów faktur, korekt faktur, wezwań do zapłaty oraz innych zawiadomień i informacji w formie elektronicznej
 • Oświadczenie o cofnięciu zgody na otrzymywanie faktur, duplikatów faktur, korekt faktur, wezwań do zapłaty oraz innych zawiadomień i informacji w formie elektronicznej