Wodociągi Miejskie w Radomiu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązana jest do prowadzenia działalności na zasadach określonych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz na warunkach ustalonych w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki, jako jednostki usługowej jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Miasta Radomia i okolicznych Gmin w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odbiór i oczyszczanie ścieków.

 

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. swoją działalnością obejmują miasto Radom i ościenne Gminy: Wolanów, Jastrzębia, Zakrzew, Jedlnia Letnisko, Skaryszew, Jedlińsk i Kowala.

 

Spółka zobowiązana jest zapewnić zdolność posiadanych urządzeń do realizacji dostaw wody do odbiorców w wymaganych ilościach i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

 

Od 2008 roku w związku z przejęciem w posiadanie i eksploatację przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, rozszerzeniu uległ zakres działalności Spółki w obszarze zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych.