Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.

ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom

Centrala tel. 48 383 15 00

Sekretariat tel. 48 383 15 02

Fax 48 383 16 01

e-mail: woda@woda.radom.pl

Wodociągi Miejskie w Radomiu

Nr KRS 0000033438

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 796-010-15-60

Regon: 670110416

Konto: Bank PeKaO S.A.

Nr konta: 85 1240 5703 1111 0000 4900 9723

Władze spółki:

Zgromadzenie wspólników

Zgromadzenie Wspólników reprezentowane jest przez Prezydenta Miasta Radomia – Pana Radosława Witkowskiego.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. składa się z czterech członków:

Elwira Skoczek – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Beata Glamowska – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Marek Proniewski – Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Bukowski – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd

Zarząd Spółki składa się z dwóch osób:

mgr inż. Leszek Trzeciak – Prezes Zarządu

mgr Jakub Kolecki – Wiceprezes Zarządu