Zapraszamy od Poniedziałku do Piątku w godzinach: 7.00 – 15.00


Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej strony internetowej.

https://ebok.woda.radom.pl

https://www.woda.radom.pl,
mail: woda@woda.radom.pl

tel. 48  383 15 00 – centrala

 • Dział Rozliczeń Odbiorców: 48 38 31 (532-535),  48 38 31 575, 538, 539
 • Dział Techniczny: 48 38 31 596, 521, 522, 523
 • Dział Sieci Wodociągowej 48 38 31 563
 • Dział Sieci Kanalizacji 48 38 31 574, 622, 613, 625
 • Laboratorium Badawcze 48 38 31 548
 • Dział Odbiorów Przyłączy i Sieci 48 38 67 641, 48 38 31 580

godziny obsługi telefonicznej: 7:00 – 15:00

Biuro Obsługi Klienta zajmuje się kompleksowym załatwianiem wszystkich spraw związanych z działalnością Spółki w relacji z klientem:

 • pomagamy załatwić formalności związane z podpisaniem umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, bądź wprowadzaniem zmian do umowy, dotyczących użytkownika lub właściciela posesji,
 • przyjmowaniem od klientów stanów wodomierzy, obsługą wszelkich reklamacji dotyczących:
  • faktur
  • rozliczeń za wodę i ścieki
  • zakłóceń w dostawach wody/odbioru ścieków,
 • przyjmowaniem i sprawdzaniem kompletności dokumentacji przedkładanej przez inwestora, a dotyczącej podłączeń wod-kan. do budynków indywidualnych,
 • wydawaniem warunków technicznych w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz podłączeń nieruchomości do miejskiej sieci wodociągowo -kanalizacyjnej,
 • przyjmowaniem do uzgodnienia dokumentacji projektowych inwestycji w zakresie sieci i przyłączy wodociągowo- kanalizcyjnych,
 • udzielaniem informacji, porad w zakresie naszych kompetencji na inne nurtujące klienta pytania,
 • przyjmowaniem od klientów wszelkiej korespondencji składanej osobiście w siedzibie Spółki oraz przyjmowaniem skarg i wniosków, i przekazywaniem ich do dalszego załatwienia do Sekretariatu Spółki.

Zasady rozliczeń za podlewanie ogródków i terenów zielonych

Ogólne informacje dot. zasad rozliczania ilości odprowadzanych ścieków w przypadku przeznaczenia wody do utrzymywania terenów zielonych (podlewania ogrodu)

Pomniejszenie ilości odprowadzanych ścieków w rozliczeniach, w przypadku przeznaczenia wody do celów podlewania ogrodu, może nastąpić wyłącznie, wówczas gdy wielkość zużycia wody na ten cel ustalona zostanie na podstawie dodatkowego wodomierza zwanego podlicznikiem ogrodowym zainstalowanego zgodnie z Instrukcją montażu i wymaganiami instalacyjnymi wydanymi przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. , zwanymi dalej „ Spółką”.                                                                                                                

Podlicznik ogrodowy do podlewania terenów zielonych montowany jest na koszt Odbiorcy usług. Koszty zakupu i montażu podlicznika ogrodowego do podlewania terenów zielonych ponosi Odbiorca usług.

Niezbędne jest zatem wykonanie instalacji do podlewania ogrodu z oddzielnym opomiarowaniem ilości bezpowrotnie zużytej na ten cel wody.

Ogólne warunki dot. zasad rozliczania ilości odprowadzanych ścieków w przypadku przeznaczenia wody do utrzymywania terenów zielonych i odbioru technicznego podlicznika ogrodowego:

 • ilość zużytej wody, wykorzystywanej do utrzymywania terenów zielonych (podlewania ogrodu) uwzględnia się w rozliczeniach wyłącznie w okresie podlewania ogrodu  tj. od 15kwietnia do 15 września każdego roku,
 • sprawdzenie poprawności montażu podlicznika ogrodowego dokonywane jest przez pracownika (odczytywacza ) Wodociągów Miejskich w Radomiu ul. Filtrowa 4.
 • zestaw wodomierzowy do podlewania powinien składać się z podlicznika ogrodowego i zaworu odcinającego oraz jeżeli przepisy prawa wymagają, zaworu antyskażeniowego, zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych, określonymi w Polskiej Normie dotyczącej projektowania instalacji wodociągowych,
 • podlicznik ogrodowy powinien być zamontowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej przeznaczonej do podlewania ogrodu, za wodomierzem głównym, w budynku, wg załączonego schematu lub w studni wodomierzowej zlokalizowanej poza budynkiem.
 • instalacja do podlewania ogrodu na odcinku od podlicznika ogrodowego do punktu czerpalnego (w budynku) winna być możliwie najkrótsza i widoczna na całym odcinku,
 • dostęp do podlicznika ogrodowego powinien być bezpieczny i swobodny,
 • niedozwolone jest wykonywanie odgałęzień lub montowanie punktów czerpalnych na odcinku instalacji między podlicznikiem ogrodowym, a zewnętrznym zaworem czerpalnym do podlewania ogrodu, takie instalacje wykluczają uwzględnianie w rozliczeniach wskazań przedmiotowego podlicznika,
 • woda mierzona przez podlicznik ogrodowy może być przeznaczona wyłącznie do celu podlewania ogrodu, bezpowrotnie zużyta wyłącznie do podlewania terenów zielonych i nie może być odprowadzana do sieci kanalizacyjnej,
 • w rozliczeniach opłat za odprowadzanie ścieków uwzględnianie będą wyłącznie wskazania podliczników

             ogrodowych

             posiadających ważną cechę legalizacji. Okres ważności   cechy legalizacji podliczników ogrodowych wynosi 5 lat.

             legalizacja traci ważność w przypadku uszkodzenia podlicznik ogrodowego albo zniszczenia cechy legalizacji

             podliczników ogrodowych lub cechy zabezpieczającej

 • koszty zakupu podlicznika ogrodowego , prac instalacyjnych, ewentualnej naprawy licznika, legalizacji podlicznika ogrodowego (co 5 lat), ponosi Odbiorca usług,
 • odczyty i rozliczenia podlicznika ogrodowego dokonywane są po zawarciu ze Spółką stosownej umowy,                                                                                                
 • sugerujemy, aby decyzję o montażu  podlicznika ogrodowego do podlewania terenów zielonych podjąć po analizie  rzeczywistych potrzeb w zakresie podlewania zieleni i kosztów związanych z wykonaniem instalacji, utrzymaniem instalacji wraz z podlicznikiem ogrodowym. Nakłady związane z utrzymaniem i rozliczaniem podlicznika ogrodowego powinny być niższe od wartości uzyskanej bonifikaty opłat za odprowadzanie ścieków.

Dodatkowych wyjaśnień udzielają pracownicy Biura Obsługi Klienta naszej Spółki, lub Dział Kontroli Sieci i Odbiorców w dni robocze od 7.00 do 15.00, tel: 48/38 31 556, 48/38 31 598, 48/38 31 553,

Informujemy, że sprzedaż wodomierzy w systemie radiowym będzie się odbywać w Wodociągach Miejskich Sp. z o o. ul. Olsztyńska 35 – Dział Eksploatacji Wodomierzy od 1.02.2023 w godz.: 7:30 do 14:30

Ustala się 14 – dniowy termin załatwiania spraw przyjętych do Biura Obsługi Klienta.

Najczęstsze pytania…