1. Przyłącza wod/kan

Informacja o warunkach technicznych zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
1.1 Należy wypełnić druk wniosku,
1.2. Do wniosku dołączyć:
o plan sytuacyjno – wysokościowy w skali l : 500 z zaznaczoną lokalizacją działki lub plan zagospodarowania terenu,
o ksero decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczącej budowy, rozbudowy, modernizacji budynku wraz z infrastrukturą techniczną ( wydanej przez odpowiedni Wydział Urzędu Miasta lub Gminy).
1.3 Do planu sytuacyjno – wysokościowego w skali l : 1000 należy załączyć orientację w skali l : 5000.
1.4 Warunki techniczne związane z przedłużeniem istniejącego uzbrojenia licznego nie wymagają zgody poprzedniego Inwestora. Włączenie do istniejącego przyłącza wod-kan. wymaga przedstawienia pisemnej zgody właściciela przyłącza, potwierdzonej notarialnie, po akceptacji przedstawionego rozwiązania przez Dział Techniczny.

UWAGA!
Każdy Inwestor, realizujący ze środków własnych sieć wodociągową lub kanalizacyjną, ma prawo wniesienia zastrzeżenia związanego z nie wydawaniem warunków technicznych dla posesji będących własnością osób nie uczestniczących w procesie inwestycyjnym.
W celu dokonywania rozliczeń indywidualnych, pracownicy Spółki przeprowadzą kontrolę wszystkich wodomierzy w budynku wielolokalowym pod kątem cechy legalizacyjnej oraz prawidłowości zamontowania. Po kontroli wodomierzy sporządzona zostanie umowa dla właścicieli / użytkowników poszczególnych lokali.

2. Sprawy techniczne – dokumenty

a) Co mogę zrealizować we własnym zakresie, a co bezwzględnie muszę zlecić w Radomskich Wodociągach Miejskich?
Wszystkie prace w zakresie objętym projektem uzgodnionym w Wodociągach Miejskich w Radomiu inwestor wykonuje indywidualnie i na własny koszt. Inwestor może wybrać dowolnego wykonawcę, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, jednakże prawo podłączania (wcinki) do istniejących sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych przysługuje tylko Radomskim Wodociągom.
Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. jako dysponent sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych na terenie miasta Radom sprawuje pieczę nad stanem technicznym i niezawodnością eksploatowanych urządzeń. Wszystkie prace realizowane bezpośrednio na sieciach czy urządzeniach będących w zarządzie Spółki mogą wykonywać tylko i wyłącznie jej pracownicy. Wszelkie włączenia do sieci, uruchomienie sieci i przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, odbiory końcowe sieci oraz przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych obarczone są obowiązkiem zlecenia.
Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U.2018.1152 t.j. z późn. zm. )za zaworem znajdującym się za wodomierzem głównym, odbiorcy usług we własnym zakresie mogą wykonywać instalacje i przeróbki wewnątrz budynków.

b) Dokumentacja techniczna
Opracowany projekt budowlano – wykonawczy należy uzgodnić w Wodociągach Miejskich w Radomiu Sp. z o.o.
Wykonanie przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych – inwestor ma prawo wyboru procedury pozwalającej na realizację inwestycji i może skorzystać z jednej z dwóch możliwości:
• na podstawie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do budowy tych przyłączy w Urzędzie Miasta Radom (art. 30 ust. 1 pkt. 1a w związku z art. 29 ust. 1 pkt. 20 ustawy Prawo budowlane Dz.U.2018.1202 t.j. z późn.zm. ).
• bez zgłoszenia (art. 29a ustawy Prawo budowlane Dz.U.2018.1202 t.j. z późn.zm. )W wypadku projektowanej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej inwestor powinien uzyskać stosowne pozwolenie na budowę tej sieci.
W celu prowadzenia robót budowlanych oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego niezależnie od powyższego inwestor powinien uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego.
Po spełnieniu obowiązków, o których mowa wyżej, a także po złożeniu w Wodociągach Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. zlecenia prowadzenia nadzoru branżowego, można rozpocząć realizację planowanej inwestycji.

Dokumentację odbiorową/powykonawczą należy złożyć w Wodociągach Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. w dwóch egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną zapisaną w formacie pliku pdf.

c) Wydanie protokołu odbioru końcowego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.
Warunkiem uzyskania przez inwestora protokołu odbioru końcowego przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych jest dokonanie przez służby Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. odbioru technicznego projektowanych robót oraz dostarczenie operatu pomiarowego tych przyłączy, w tym:
– rysunku powykonawczego na podkładach geodezyjnych wykonanego przez uprawnionego geodetę z naniesieniem na zasoby miasta,
– kart inwentaryzacyjnych nowych zasuw i studni kanalizacyjnych (w tym aktualizacje studni, do których następuje włączenie),
– współrzędnych punktów trasy przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych w układzie cyfrowym,
– atestów i świadectw jakości na zastosowane materiały.

d) Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
W celu zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków należy złożyć w siedzibie Spółki następujące dokumenty:
d.a) osoba fizyczna:
• wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (do pobrania na stronie);
• dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny) lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia);
• jeżeli umowę podpisują osoby inne niż właściciel nieruchomości – pełnomocnictwa dla osób reprezentujących;
• w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – dokument, który uprawdopodobni fakt korzystania z przyłączonej nieruchomości, np. decyzja o wymiarze podatku od nieruchomości wraz z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością.
d.b) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (do obiektu, w którym prowadzona jest działalność):
• wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (do pobrania na stronie);
• dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości ( np. umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia);
• zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej;
• zaświadczenie o nadaniu nr NIP;
• zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
• jeżeli umowę podpisują osoby inne niż właściciel nieruchomości – pełnomocnictwa dla osób reprezentujących;
d.c) spółki prawa handlowego:
• wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (do pobrania na stronie);
• dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia);
• zaświadczenie o nadaniu nr NIP;
• zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
• aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
• jeżeli umowę podpisują osoby niewymienione w KRS – aktualne pełnomocnictwo;
d.d) Wspólnota:
• wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (do pobrania na stronie);
• zaświadczenie o nadaniu nr NIP;
• zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
• uchwała o wyborze Zarządu Wspólnoty;
• umowa o administrowanie nieruchomością;
d.e) inne (instytucje państwowe, stowarzyszenia, spółdzielnie, ZOZ):
• wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (do pobrania na stronie);
• dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości ( np. umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia);
• zaświadczenie o nadaniu nr NIP;
• zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
• aktualny wypis z właściwego rejestru;
• jeżeli umowę podpisują osoby niewymienione w rejestrze – aktualne pełnomocnictwo.
W przypadku zmiany odbiorcy usług należy dostarczyć protokół zdawczo – odbiorczy.

3. Wodomierze

a) Ekspertyza metrologiczna.
Usługodawca na wniosek Usługobiorcy dokonuje sprawdzenia prawidłowości wskazań wodomierza.
Czynność tę zleca do innego zakładu wodociągowego lub Urzędu Miar.
W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez Usługobiorcę niesprawności wodomierza, pokrywa on koszty sprawdzenia.

b) Obowiązek prawnej kontroli wodomierzy.
Obowiązek prawnej kontroli przyrządów pomiarowych wprowadza ustawa z dnia 11.05.2001r. „Prawo o miarach” (Dz.U.2018.376 t.j. z późn.zm) oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1 z dnia 13 kwietnia 2017 r.w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych ( Dz.U.2017.969 ). Wodomierze odliczające stosowane do rozliczeń między Dostawcą i Odbiorcą Usług powinny być poddane obowiązkowej prawnej kontroli metrologicznej organów administracji miar w formie legalizacji, a w następstwie, jako poświadczenie, że spełniają wymagania metrologiczne, mieć ważną i nienaruszoną cechę legalizacyjną (wg załącznika nr 6 okres ważności dowodu legalizacji wodomierza wynosi 5 lat i jest liczony od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym legalizacja została dokonana).

Cecha legalizacyjna nadawana jest przez Obwodowy Urząd Miar, umieszczona jest na ołowianej plombie na wodomierzu i jest dowodem legalizacji wodomierza.
Według ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U.2018.1152 t.j. z późn.zm )oraz zgodnie z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie Miasta Radom – przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek instalowania na przyłączu wodomierza głównego na swój koszt oraz przestrzegania ważności dowodu legalizacji wodomierza głównego, czyli dokonywania wymiany okresowej wodomierza głównego. Spółka posiada szczegółową ewidencję wodomierzy i na bieżąco kontroluje sprawność wodomierzy oraz ważność cech legalizacyjnych.

c) Instalacja dodatkowego wodomierza w budynku w celu osobnego rozliczania za zużytą wodę.
O instalację oddzielnego wodomierza, dla wydzielonej części obiektu, może wystąpić osoba posiadająca:
• tytuł prawny do nieruchomości,
• pisemną zgodę wszystkich właścicieli/współwłaścicieli na przebudowę przyłącza wodociągowego i zawarcie nowych umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
Rozdział dostawy wody możliwy jest po uzyskaniu warunków technicznych oraz po dokonaniu na ich podstawie przebudowy przyłącza wodociągowego w sposób umożliwiający montaż dwóch lub więcej zasuw na zewnątrz budynku pozwalających na odcięcie wody niezależnie dla każdej jego części. Inwestor pokrywa całość kosztów związanych z przebudową przyłącza i zabudową dodatkowego wodomierza oraz zapewnia obsługę geodezyjną w celu dokładnego zinwentaryzowania przyłącza i naniesienia go na Mapę Zasadniczą miasta Radom. Wszelkie prace związane z przebudową przyłącza należy prowadzić w porozumieniu z Radomskimi Wodociągami i pod nadzorem Inspektora Nadzoru Spółki. Po dokonanej przebudowie przyłącza i zabudowie dodatkowego wodomierza, dotychczasowa umowa na dostawę wody ulega rozwiązaniu. Warunkiem dostawy wody jest zawarcie nowych umów na dostawę wody i odbiór ścieków.
d) Różnica pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego, a sumą wskazań wszystkich wodomierzy zainstalowanych przy budynku wielolokalowym.
Podstawowe przyczyny rozbieżności wskazań wodomierza głównego, a sumą wskazań wodomierzy odliczających w budynku wielolokalowym to:
• niewłaściwy dobór urządzeń pomiarowych,
• dokładność pomiaru zużycia wody za pomocą urządzeń pomiarowych, na który wpływ wywierają takie czynniki jak: klasa dokładności urządzenia, zachowanie wymaganych warunków zabudowy, przestrzeganie terminów legalizacji (wymiany liczników do wody),
• przecieki na instalacji wewnętrznej budynku (szczególnie nieszczelne spłuczki WC), które są tak małe, że nie powodują pracy podliczników, ale w sumie mogą poruszyć wodomierz główny lub jest jakiś pobór wody poza podlicznikiem, o którym lokator nic nie wie,
• niepełne opomiarowanie wszystkich punktów czerpalnych,
• brak możliwości równoczesnych odczytów wodomierzy z powodu braku dostępu do lokalu,
• zakres pomiarowy wodomierza, dla którego określane są dopuszczalne błędy graniczne i który to zawarty jest między strumieniami objętości podzielonym na dwie części:
o zakres pomocniczy qmin do qt przy legalizacji błąd graniczny dopuszczalny ± 5%
o zakres podstawowy qt do qs przy legalizacji błąd graniczny dopuszczalny ± 2%
błędy graniczne dopuszczalne wodomierzy w użytkowaniu, o którym mówi ROZPORZĄDZENIEMINISTRA GOSPODARKI z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U.2007.209.1513 )
• są równe dwukrotnej wartości błędów granicznych dopuszczalnych i wynoszą odpowiednio:
o w pomocniczym zakresie pomiarowym ± 10%
o w podstawowym zakresie pomiarowym ± 4%
Biorąc powyższe pod uwagę w zależności od jakości instalacji i warunków pomiarowych należy liczyć się z tymi błędami.

e) Ochrona wodomierza i przyłącza przed mrozem.
Należy ocieplić pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie pomiarowe w celu jego ochrony przed mrozem. W przypadku gdy wodomierz zamontowany został w studzience, należy zabezpieczyć go materiałem izolującym od strony przemarzania, np. wełną mineralną bądź matą izolacyjną.
Te same zabiegi dotyczą również przyłącza.
W razie uszkodzenia urządzeń w wyniku zamarznięcia, należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować Wodociągi Miejskie.

4. Awarie

a) Jak zgłaszać awarię sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej?

Awarie sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (np. brak wody, wyciek, przeciek, zalanie) należy zgłosić telefonicznie, wypełniając specjalny formularz lub osobiście podając lokalizację awarii, szczegółowy opis tej awarii, imię i nazwisko zgłaszającego oraz telefon kontaktowy.

Zgłoszenia przyjmowane są całodobowo w Wodociągach Miejskich w Radomiu:
• bezpłatny nr telefonu: 994,
formularz na stronie

5. e-Faktura

Jak uzyskać możliwość otrzymywania faktury w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy?

e-FAKTURA to elektroniczny dokument mający taką samą wartość prawną jak tradycyjna faktura papierowa. Wystarczy komputer z dostępem do Internetu oraz program do odczytywania plików PDF.

Dodatkowe korzyści z otrzymywania e-faktury to:

  • oszczędność czasu;
  • unikanie opóźnień w otrzymywaniu korespondencji;
  • lepiej zaplanowane wydatki;
  • dbanie o środowisko naturalne.

Korzystanie z e-faktury jest dobrowolne.

Aby otrzymać e-fakturę należy:

a) zapoznać się z treścią Regulaminu wystawiania faktur i rozliczeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

b) pobrać, wydrukować i wypełnić formularz Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie elektronicznej (formularz jest również dostępny w Biurze Obsługi Klienta Wodociągów Miejskich przy ul. Filtrowej 4);

c) wysłać wypełniony i podpisany formularz na adres e-mail: sprzedazwm@woda.radom.pl, listownie lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta.

Regulamin wystawiania faktur i rozliczeń za pomocą środków komunikacji elektronicznejpobierz

Formularz zgodypobierz

Formularz cofnięcia zgodypobierz

6. Pytania i odpowiedzi dotyczące wniosków o rozłożenie na raty

Kiedy podmiot gospodarczy może zwrócić się o zmianę terminu zapłaty za fakturę? W przypadku gdy aktualna sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa jest spowodowana np. stanem epidemii, a prowadzenie działalności zostało zakazane (ustawą/zarządzeniem) przez organy Państwa Polskiego. We wniosku należy wpisać profil prowadzonej działalności i uzasadnić swoją prośbę.

Czy po złożeniu odpowiedniego wniosku każdy otrzyma zgodę na zmianę terminu zapłaty za fakturę? Każdy przypadek jest zawsze rozpatrywany indywidualnie.

Czy muszę podawać we wniosku swoje dane kontaktowe? Dane kontaktowe takie jak nr. telefonu i adres e-mail są pomocne do prawidłowego rozpatrzenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach po otrzymaniu wniosku nawiązujemy kontakt telefoniczny z wnioskodawcami w celu ustalenia szczegółów.

Kiedy mogę zwrócić się zgodę na zapłatę faktury w ratach? Jeżeli wartość faktury przekracza możliwości finansowe gospodarstwa domowego/podmiotu gospodarczego na jednorazową zapłatę całej faktury.

Na ile rat można rozłożyć spłatę faktury? Wysokość i kwota raty tak samo jak zgoda na spłatę ratalną jest rozpatrywana indywidualnie w porozumieniu z wnioskodawcą.

Czy otrzymam odpowiedź na wniosek? Zawsze udzielmy pisemnej odpowiedz na każdy otrzymany pisemny wniosek.

7. Inne

a) Jak sprawdzić tożsamość pracowników Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o.?
Pracownicy Radomskich Wodociągów posiadają legitymację oraz upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontroli, napraw urządzeń przedsiębiorstwa, a także odczytu wodomierzy na terenie posesji bądź w lokalu. Dokumenty wydawane są na podstawie art. 7 i 9 ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U.2018.1152 t.j. z późn.zm.).
b) Na jakiej podstawie wylicza się ilość ścieków odprowadzanych do kanalizacji przez odbiorców wody?
Rozliczenia za odprowadzanie ścieków dokonuje się w oparciu o ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U.2018.1152 t.j. z późn.. zm.) – art. 27 ust. 4 – 6. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego. W przypadku gdy odbiorca usług posiada jedynie wodomierz rejestrujący zużycie wody, ilość odprowadzanych ścieków równa jest ilości pobranej wody.


Dokumenty do pobrania: