Prace na dzielnicy Glinice, ul. Słowackiego oddana do ruchu dla kierowców.

Ogromna inwestycja Wodociągów Miejskich w Radomiu na dzielnicy Glinice została zakończona sukcesem. W poszczególnych ulicach została przeprowadzona modernizacja kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej. Prace obejmowały następujące ulice: Kośna, Kwiatkowskiego, Graniczna, Fabryczna, Błotnia, Czeremchowa, Biała, Makowska, Dąbrowskiego, Konopnicka, Hoża, Niemcewicza, Giserska, Ciemna, Górna, Średnia, Przelotna do Żurawiej, Odrodzenia, Zwoleńska, Puławska, Podmiejska, Kaszubska, Puławska i Dzielna. Koszt wszystkich robót wyniósł około 66 mln zł.

Jakże ważna ulica Słowackiego w Radomiu również oficjalnie została oddana do użytku, inwestorem prac także były Wodociągi Miejskie. Ruch dla samochodów został już wznowiony, MZDiK odebrało ulicę. Jest to także bardzo ważny projekt inwestycyjny dla naszego miasta, służy nie tylko mieszkańcom Glinic, ale jest to jedna z najważniejszych ulic w Radomiu.

Zakres wszystkich prac tej dużej inwestycji w ul. Słowackiego to modernizacja kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej, chodników, krawężników oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Koszt inwestycji ulicy Słowackiego wyniósł około 12 mln zł, a zadanie zostało zrealizowane w ramach Projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Radom – III etap” nr POIS.02.03.00-00-0073/17, dofinansowywanego z POIiŚ 2014-2020.