Dostawa materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych dla urządzeń firmy HACH zainstalowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Radomiu – DZ/133/2021

Dostawa materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych (reagentów i części zużywających się) oraz serwis aparatury kontrolno – pomiarowej firmy WTW dla Oczyszczalni Ścieków w Radomiu – DZ/129/2021

„Zakup i dostawa materiałów automatyki” – DZ/132/2021

,,Usługa wykonania przeglądów okresowych agregatu kogeneracyjnego typ: HE-SEC-497/547-LG 497-B o nominalnej mocy elektrycznej 497 kW, znajdującego się w Oczyszczalni Ścieków w Radomiu przy ul. Energetyków 26.” – DZ/128/2021

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odwodnionego osadu ściekowego o kodzie 190805 pochodzącego z Oczyszczalni Ścieków w Radomiu – nr sprawy: DZ/130/2021”

Wykonywanie robót drogowych i instalacyjnych będących następstwem awarii na sieciach wodno-kanalizacyjnych na ternie miasta Radomia i gmin ościennych – DZ/131/2021

„Dzierżawa systemu kopertującego do obsługi korespondencji masowej” – DZ/127/2021.

„Rozbudowa systemu centralnego wydruku ” – nr sprawy: DZ/126/2021

„Dostawa obuwia męskiego” – DZ/123/2021

Dostawa elementów kanalizacyjnych PVC – DZ/125/2021

Wykonanie w ramach robót utrzymaniowych robót budowlano montażowych p.n. „Zastosowanie systemu sedymentacyjno- biofiltracyjnego w ramach zadania „Adaptacja kanału wody deszczowej A0 celem poprawy jakości odpływów wodnych do rzeki Mlecznej” w ramach projektu LIFE14 CCA/PL/000101 p.n.: „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia” sygnowanego akronimem „LIFERADOMKLIMA-PL”. – DZ/124/2021

,,Materiały eksploatacyjne i części zamienne dla urządzeń firmy HACH zainstalowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Radomiu” – DZ/114/2021

„Ochrona fizyczna i techniczna obiektów Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o., konserwacja systemu sygnalizacji włamania, napadu i telewizji dozorowej ” – DZ/116/2021

„Zakup i dostawa materiałów automatyki” – nr sprawy: DZ/121/2021

„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA: BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. ORNEJ (zadanie 1); BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SOSNOWEJ (zadanie 2);BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. RATAJA BOCZNEJ (zadanie 3); W RADOMIU – DZ/122/2021

Czyszczenie wozem asenizacyjnym separatorów i osadników znajdujących się na terenie miasta Radomia wraz z odbiorem odpadów do utylizacji – DZ/119/2021

„Dostawa wodomierzy statycznych” – DZ/120/2021.

Dostawa przyłączy domowych – „nawiertek” – DZ/118/2021

Dostawa zaworów i głowic – DZ/117/2021

Odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów o kodzie 040106 pochodzących z Oczyszczalni Ścieków Chromowych – DZ/115/2021

,, Wymiana legalizacyjna liczników energii elektrycznej przy zastosowaniu nowych liczników na w/w obiektach Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp z. o.o.” – DZ/112/2021

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w wybranych ulicach miasta Radomia (II) – DZ/113/2021

„Wybór Biegłego Rewidenta” -DZ/111/2021

„Dostawa wodomierzy statycznych” – DZ/87/2021

DOSTAWA SPIRALI DO PRZENOŚNIKÓW ŚLIMAKOWYCH- DZ/106/2021

Wykonanie w ramach robót utrzymaniowych robót budowlano montażowych p.n. „Zastosowanie systemu sedymentacyjno- biofiltracyjnego w ramach zadania „Adaptacja kanału wody deszczowej A0 celem poprawy jakości odpływów wodnych do rzeki Mlecznej” w ramach projektu LIFE14 CCA/PL/000101 p.n.: „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia” sygnowanego akronimem „LIFERADOMKLIMA-PL”- DZ/88/2021

„Dostawa doszczelniaczy złączy kielichowych” – DZ/110/2021

„Zakup i dostawa materiałów automatyki”- DZ/103/2021

Wymiana legalizacyjna liczników energii elektrycznej ZMD 405 i ZMD 410 na Ujęciu Wody ,, Potkanów” dwóch liczników ZMD 405 i dwóch liczników ZMD 410 na Ujęciu Wody ,,Malczew”- DZ/99/21

Dostawa zaworów i głowic – DZ/109/2021

Dostawa taśm filtracyjnych do pras taśmowych odwadniających komunalne osady ściekowe – DZ/108/2021

„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA: BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. ORNEJ (zadanie 1); BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SOSNOWEJ (zadanie 2);BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. RATAJA BOCZNEJ (zadanie 3); W RADOMIU” – DZ/107/2021

Dostawa części do pomp jelitowych ELRO XP 800 – DZ/105/2021

„Świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą tabletów (40szt.) dla Wodociągów Miejskich w Radomiu ” – DZ/90/2021

Dzierżawa, montaż oraz serwis dystrybutorów filtrujących wodę typu WATERLOGIC WL 2 w szkołach. 60 szt – DZ/104/2021

„Remont pomp KSB Amacan K 800 – 4 szt.” – nr sprawy: DZ/89/2021

WYKONANIE DRENAŻU ODWADNIAJĄCEGO ORAZ WYMIANY ODCINKÓW SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE OBIEKTÓW RADOMSKIEGO CENTRUM SPORTU PRZY UL.STRUGA W RADOMIU” – DZ/102/2021

Dostawa zaworów i głowic – DZ/100/2021

Dostawa włazów kanalizacyjnych – DZ/101/2021

DOSTAWA OPASEK NAPRAWCZYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ – DZ/98/2021

„Świadczenie usługi minikoparką” – DZ/63/2021

CZYSZCZENIE WOZEM ASENIZACYJNYM WYBRANYCH URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RADOMIU-DZ/97/2021

Zakup urządzeń do obsługi Zintegrowanego Systemu Informatycznego w zakresie modułów mSpisMT, mMagazyn oraz inwentaryzacji środków trwałych i nisko cennych – DZ/96/2021

„Modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Giserskiej, Ciemnej, Jasnej, Kalińskiej i Szczecińskiej – etap I KONTRAKT NR 16” – DZ/94/2021

„Dostawa paliw płynnych” – DZ/93/2021

„Dostawa smaru Power Complex Lube TTP EP2” – DZ/91/2021

„Dostawa środków chemicznych stosowanych w procesie uzdatniania wody pitnej” – DZ/92/2021

WYKONANIE DRENAŻU ODWADNIAJĄCEGO ORAZ WYMIANY ODCINKÓW SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE OBIEKTÓW RADOMSKIEGO CENTRUM SPORTU PRZY UL.STRUGA W RADOMIU – DZ/83/2021

„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w wybranych ulicach miasta Radomia” – DZ/84/2021

Dostawa kształtek żeliwnych ciśnieniowych – DZ/86/2021

Dostawa elementów betonowych – DZ/85/2021

Dostawa opasek naprawczych ze stali nierdzewnej – DZ/82/2021

Dostawa łączników rurowo-kołnierzowych i rurowych – DZ/77/2021

„Zakup Materiałów elektrycznych” – DZ/81/2021

Czyszczenie wozem asenizacyjnym wybranych urządzeń i obiektów Oczyszczalni Ścieków – DZ/76/2021

 Kontrakt nr 39 pn.: „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Kończyce, Wośniki, Borki, Jeżowa Wola i Krychnowice” – etap II – DZ/78/2021

„DOSTAWA ZASUW KLINOWYCH” DZ/80/2021

Dostawa włazów kanalizacyjnych – DZ/75/2021

„Dostawa rękawic ochronnych” – DZ/74/2021

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ na: BUDOWĘ TRZECH ZBIORNIKÓW ZIEMNYCH (STAWÓW RETENCYJNYCH) WRAZ Z ROWAMI I PRZEPUSTAMI W DZIELNICY WACYN, OBRĘB KAPTUR w RADOMIU – DZ/79/2021

BUDOWA (PRZEDŁUŻENIE) SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. MLECZNEJ BOCZNEJ w RADOMIU – DZ/71/2021

Świadczenie usług żurawiem samochodowym – DZ/69/2021

Dostawa elementów betonowych – DZ/70/2021

Kontrakt nr 37 pn.: „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Kozia Góra, Halinów, Wośniki, Kierzków, Kończyce i Żakowice” – etap II – DZ/72/2021

Dostawa siarczanu żelazowego oraz chlorku żelazowego – DZ/68/21

„Wykonanie kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej na wybranych obiektach Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. ” – DZ/73/2021

Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych na zadaniu „POPRAWA JAKOŚCI WODY I BIORÓŻNORODNOŚCI, ZMINIMALIZOWANIE PRZEPŁYWÓW W POTOKU PÓŁNOCNYM” W PROJEKCIE LIFE14 CCA/PL/000101 p.n.: „ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU POPRZEZ ZRÓWNOWAŻONĄ GOSPODARKĘ WODĄ W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ RADOMIA” – DZ/66/2021

„Dostawa łączników do wodomierzy” – DZ/61/2021

Dostawa kształtek żeliwnych ciśnieniowych – DZ/67/2021

DOSTAWA KOMPUTERÓW STACJONARNYCH ALL-IN-ONE ORAZ LAPTOPÓW – DZ/65/2021

Dostawa akcesoriów, testów i odczynników chemicznych dla zadania p.n.: „Monitoring właściwości fizyko – chemicznych wody i ocena skuteczności zrealizowanych zadań C1-C6” w ramach realizowanego projektu, pn.: „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia (LIFE14 CCA/PL/000101)” – DZ/64/2021

„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ na:BUDOWĘ TRZECH ZBIORNIKÓW ZIEMNYCH (STAWÓW RETENCYJNYCH) WRAZ Z ROWAMI I PRZEPUSTAMI W DZIELNICY WACYN, OBRĘB KAPTUR w RADOMIU” – DZ/62/2021

,,Dostawa włazów kanalizacyjnych” – DZ/56/2021

„Remont pomp KSB Amacan K 800-370” – DZ/58/2021

„Dostawa części do pomp SEEPEX” – DZ/60/2021

„Dostawa części do mieszadła LJM typ RVPG S100” – DZ/57/2021

„Czyszczenie wozem asenizacyjnym przepompowni ścieków znajdujących się na terenie miasta Radomia” – DZ/55/2021

„Dostawa automatycznego, samoczyszczącego filtra do wody” – DZ/54/2021

„Dostawa smaru Power Complex Lube TTP EP2” – DZ/59/2021

„Dostawa membran do dyfuzorów firmy Supratec GmbH” – DZ/53/2021

„Dostawa motoreduktora SK 9042.1AFBH-160SP/4 TF” – DZ/52/2021

„Dostawa zestawu filtrów powietrza dla dmuchaw HV Turbo” – DZ/48/2021

„Okresowy przegląd techniczny pras Bucher HPS 7507 wraz z dostawą i montażem wymaganych oryginalnych części zamiennych” – DZ/49/2021

„Odbiór, transport i zagospodarowanie wysuszonego, granulowanego osadu ściekowego pochodzącego z Oczyszczalni Ścieków w Radomiu” – DZ/46/2021

„Świadczenie usług serwisowych i remontowych w zakresie urządzeń napędowych oraz części elektronicznych” – DZ/47/2021

„Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. na okres 36 m-cy” – DZ/51/2021

„Dostawa nasuwek dwudzielnych” – DZ/45/2021

„Dostawa skrzynek do zasuw i hydrantów” – DZ/42/2021

„Dostawa hydrantów” – DZ/41/2021

„Budowa brakujących odcinków ciągów pieszo-jezdnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy zalewie Borki w Radomiu” – DZ/50/2021

„Odbiór, załadunek, transport, jak również zbieranie lub odzysk lub unieszkodliwienie odpadów wytwarzanych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.” – DZ/44/2021

„Konserwacja rzek, rowów oraz akwenów w roku 2021” – DZ/43/2021

„Usługa wymiany 1300 szt wodomierzy statycznych” – DZ/39/2021

„Dostawa środków do utrzymania czystości” – DZ/40/2021

„Opracowanie modyfikacji projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno–ściekowej na terenie Aglomeracji Radom – III etap” – DZ/24/2021

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rumiankowej w Radomiu” – DZ/37/2021

„Dostawa wodomierzy” – DZ/38/2021

„Kontrakt nr 29 pn.: „Budowa i modernizacja sieci wod-kan w rejonie ulic Królowej Jadwigi, Kędzierskiego, Warszawskiej, Klwateckiej, Błędowskiej i Sznajdra” – etap II – DZ/36/2021

„Kontrakt nr 64 pn.: „Wykonanie i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno – kanalizacyjnymi dla miasta Radomia” – DZ/35/2021

„Remont zabudowy pojazdu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji WUKO SCK4V” – DZ/33/2021

„Świadczenie usług żurawiem samochodowym” – DZ/34/2021

„Dostawa membran do dyfuzorów firmy Supratec GmbH” – DZ/32/2021

„Dostawa prasopłuczki skratek” – DZ/28/2021

„Zakup infrastruktury serwerowej dla wdrożenia internetowego biura obsługi klienta oraz e pracownika” – DZ/23/2021

„Okresowy przegląd techniczny pras BUCHER HPS 7507 wraz z dostawą i montażem wymaganych oryginalnych części zamiennych” – DZ/31/2021

„Dostawa wodorotlenku sodowego – roztwór 30%” – DZ/25/2021

„Przebudowa istniejących ciągów pieszo-jezdnych przy zalewie „Borki” w Radomiu” – DZ/30/2021

„Wykonywanie robót drogowych i instalacyjnych będących następstwem awarii na sieciach wodno-kanalizacyjnych na ternie miasta Radomia i gmin ościennych” – DZ/29/2021

„Zakup rozwiązania UTM klasy Next generation Firewall z pełną ochroną sieci: informatycznej i przemysłowej – Implementacja: maszyna wirtualna” – DZ/27/2021

„Odbiór, załadunek, transport, jak również zbieranie lub odzysk lub unieszkodliwienie odpadów wytwarzanych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.” – DZ/26/2021

” Kontrakt nr 23 pn.: „Modernizacja sieci wod-kan z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Młodzianów” – etap II” – DZ/22/2021

„Wykonanie kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej na wybranych obiektach Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. ” – DZ/21/2021

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w wybranych rejonach miasta Radomia (I)” – DZ/18/2021

„PRZEBUDOWA RUROCIĄGU TŁOCZNEGO W ULICY KĘDZIERSKIEGO w RADOMIU” – DZ/19/2021

” Kontrakt nr 32 pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Długojów i Janiszpol oraz Sadków” – etap II” – DZ/20/2021

„Świadczenie usług żurawiem samochodowym” – DZ/17/2021

„Dostawa części zamiennych do sita Ro2 2000/5 nr 287748-290311; 2008r firmy Huber Technology” – DZ/16/2021

„Dostawa 10 szt. wału głównego przekładni mieszadła LJM typu RVPG” – DZ/15/2021

„Zakup rozwiązania UTM klasy Next generation Firewall oraz przedłużenie licencji oprogramowania ESET Endpoint Antywirus ” – DZ/14/2021

„Świadczenie usług serwisowych w zakresie urządzeń napędowych oraz części elektronicznych” – DZ/9/2021

„Okresowa obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. – pojazdy ciężarowe i specjalne o dmc powyżej 3,5 tony” – DZ/12/2021

„Odbiór, załadunek, transport, jak również odzysk lub unieszkodliwienie odpadów o kodach 19 08 01 (skratki) i 19 08 02 (zawartości piaskowników) wytwarzanych w Oczyszczalni Ścieków w Radomiu” – DZ/13/2021

„Dostawa polimeru w granulacie do odwadniania osadu przefermentowanego i nadmiernego na prasie taśmowej w Oczyszczalni Ścieków w Radomiu” – DZ/11/2021

„Remont zabudowy pojazdu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji WUKO SCK4V” – DZ/8/2021

„Dostawa doszczelniaczy złączy kielichowych” – DZ/06/2021

„Dostawa olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych” – DZ/05/2021

„Wykonywanie robót drogowych i instalacyjnych będących następstwem awarii na sieciach wodno-kanalizacyjnych na ternie miasta Radomia i gmin ościennych” – nr sprawy: DZ/10/2021

„Dostawa odzieży roboczej” – nr sprawy: DZ/7/2021

„Dostawa śmigieł do mieszadła zatapialnego LJM ” – nr sprawy: DZ/3/2021

„Dostawa uchwytu do korekty taśmy prasy filtracyjnej PPS 11 3000 firmy Andritz” – nr sprawy: DZ/ 2 /2021

„Dostawa koparko-ładowarki” – nr sprawy: DZ/4/2021

„Dostawa 60 szt. tulejek kola biernego D500 do zgarniaczy łańcuchowych systemu Finnchain” – nr sprawy: DZ/1/2021