Laboratorium Badawcze zostało powołane jako komórka organizacyjna Wodociągów Miejskich Sp. z o.o.

Siedziba Laboratorium mieści się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Radomiu.

Do obowiązków Laboratorium należy:

  • pobieranie próbek,
  • analiza fizykochemiczna ścieków, wód powierzchniowych,
  • sprawdzanie wartości analizowanych wskaźników na zgodność z normami technologicznymi i rozporządzeniami prawnymi.

Laboratorium wykonuje badania na zlecenia wewnętrzne, które stanowią większość wykonywanych badań oraz badania dla klientów zewnętrznych według życzenia klienta na podstawie zleceń w zakresie wykonywanych analiz. W Laboratorium pracuje wykwalifikowany personel o wysokich kwalifikacjach sprawdzanych regularnie przez udział w badaniach biegłości.

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę pomiarową pozwalającą na wykonywanie badań zgodnie z rosnącymi wymaganiami związanymi z dostosowywaniem ustawodawstwa polskiego do wymogów Unii Europejskiej.

Laboratorium Badawcze zapewnia wysoką jakość badań potwierdzoną posiadaniem systemu jakości zgodnego z normą PN-EN ISO/EC 17025:2018-02 oraz uzyskaniem certyfikatu akredytacji nr AB990 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.

POLITYKA JAKOŚCI LABORATORIUM BADAWCZEGO

Celem Polityki Jakości Laboratorium Badawczego Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o.  jest wykonywanie analiz fizykochemicznych wody, wody do spożyia przez ludzi i analiz mikrobiologicznych wody do spożycia przez ludzi, ścieków, wód powierzchniowych i ścieków w sposób gwarantujący zapewnienie wiarygodności i obiektywności wyników badań i zaspokojenie oczekiwań klientów.

Ponadto celem naszej działalności jest uzyskanie zadowolenia oraz zaufania klientów wewnętrznych znajdujących się w strukturze Wodociągów Miejskich sp. z o.o. w Radomiu, jak również klientów zewnętrznych.

Systemowe zarządzanie Laboratorium pozwala nam na podejmowanie działań w zakresie doskonalenia skuteczności systemu zarządzania. Identyfikacja wymagań prawnych i innych wymagań związanych z realizacją naszych usług, gwarantuje wykonanie analiz na najwyższym poziomie jakościowym. Zarządzamy naszym Laboratorium przez cele, w związku z tym weryfikujemy wykonane zadania pod kątem stopnia realizacji, a głównymi kierunkami naszej działalności są:

  • prowadzenie badań w sposób efektywny, zgodnie z zasadami dobrej praktyki profesjonalnej, udokumentowanymi metodami i wymaganiami klienta oraz zasadami wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością,
  • wzrost i utrzymanie wysokiego poziomu jakości świadczonych usług,
  • wzrost pozycji Laboratorium na rynku lokalnym w zakresie wykonywanych badań,
  • podjęcie działań prowadzących do uzyskania akredytacji na wybrane metody badawcze,
  • stosowanie zasady współpracy zespołowej oraz indywidualnej odpowiedzialności za jakość wykonywanych badań.

Zarząd Wodociągów Miejskich Sp. z o.o. gwarantuje, że cały zespół Laboratorium współtworzył treść Polityki Jakości, tym samym identyfikuje się z jej celami i respektuje założenia Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Pobierz:

Instrukcja pobierania próbek ścieków i wód powierzchniowych – obowiązuje od 15.05.2019 r.

Druk zlecenia