Działalność badawcza laboratorium dotycząca kontroli jakości wody jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi ustawami ,rozporządzeniami
oraz z procedurami badawczymi i metodami analitycznymi zgodnymi z polskimi normami. W celu zapewnienia jakości badań oraz potwierdzenia kompetencji technicznych do ich wykonywania laboratorium wdrożyło system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007, czego wynikiem było uzyskanie akredytacji udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji w marcu 2009 roku -certyfikat nr
AB 990. Laboratorium posiada pracownie: mikrobiologiczną (badania mikrobiologiczne wody) i fizykochemiczną.

W laboratorium pracuje doświadczony i kompetentny personel. Dbając o poprawność procesów analitycznych stosujemy certyfikowane wzorce i materiały odniesienia, uczestniczymy w porównaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez jednostki badawcze w kraju.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nasze laboratorium wyposażone jest w specjalistyczny sprzęt laboratoryjny i pomiarowy firmy WTW oraz Perkin-Elmer, wagi analityczne. Posiadamy biurety automatyczne oraz szkło laboratoryjne firmy Brand. Laboratorium uzyskało akredytację na 9 metod badawczych i przygotowuje kolejne metody do zgłoszenia na audycie PCA. Laboratorium uzyskało również akceptację Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu.

Laboratorium poprzez realizację polityki jakości dąży do spełnienia oczekiwań klienta przy zachowaniu wiarygodności wyników badań.

Pobierz: