Działalność badawcza laboratorium dotycząca kontroli jakości wody jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami
oraz z procedurami badawczymi i metodami analitycznymi zgodnymi z polskimi normami. W celu zapewnienia jakości badań oraz potwierdzenia kompetencji technicznych do ich wykonywania laboratorium wdrożyło system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, czego wynikiem było uzyskanie akredytacji udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji w marcu 2009 roku -certyfikat nr AB 990. Laboratorium posiada pracownie: mikrobiologiczną (badania mikrobiologiczne wody) i fizykochemiczną.

W laboratorium pracuje doświadczony i kompetentny personel. Dbając o poprawność procesów analitycznych stosujemy certyfikowane wzorce i materiały odniesienia, uczestniczymy w porównaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez jednostki badawcze w kraju.

Nasze laboratorium wyposażone jest w specjalistyczny sprzęt laboratoryjny i pomiarowy firmy WTW oraz Perkin-Elmer, wagi analityczne. Posiadamy biurety automatyczne oraz szkło laboratoryjne firmy Brand. Laboratorium uzyskało akredytację na 9 metod badawczych w zakresie fizykochemii oraz 5 metod w zakresie mikrobiologii. Laboratorium uzyskało akceptację Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu.

 

Laboratorium poprzez realizację polityki jakości dąży do spełnienia oczekiwań klienta przy zachowaniu wiarygodności wyników badań.

ZASADY PRZYJMOWANIA PRÓBEK DO BADAŃ

Pobierz: