Wodociągi Miejskie w Radomiu mają 90 lat!

W 1927 roku Rada Miasta Radomia powołała Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.
W tym samym roku, została oddana do użytku pierwsza w mieście sieć wodociągowa, zbudowana wg projektu angielskiej firmy Williama H. Lindleya. Równolegle realizowano prace nad systemem kanalizacji, co czyniło Radom jednym z najbardziej rozwiniętych pod względem zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków, miast
w Polsce. Z tego czasu zachowały się zabytkowe budynki Stacji Pomp Wodociągu Miejskiego oraz wieży ciśnień.
Lata powojenne, wraz z dynamicznym rozwojem przemysłowym i mieszkaniowym miasta, przynosiły dalszą rozbudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Powstały wówczas m.in.: stacja wodociągowa „Obozisko”, a następnie stacja „Malczew” oraz długo oczekiwana oczyszczalnia ścieków w pobliżu wsi Lesiów.

Aktem założycielskim z 4 czerwca 1992 roku, Rada Miejska w Radomiu powołała do życia Spółkę ze 100% udziałem Gminy, pod nazwą „Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.”, która została kontynuatorką tradycji Przedsiębiorstwa. Pierwszym prezesem Spółki został mgr inż. Leszek Trzeciak, który funkcję tę sprawuje do dziś.

Początek XXI wieku, wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, przyniósł nowe wyzwania, związane
ze wzrostem wymogów dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności jego zasobów wodnych.
W latach: 2004 - 2006 oraz 2012 - 2015 zrealizowano zadania: „Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla miasta Radomia” oraz „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Radom - II etap”. Kosztem przeszło 500 mln zł (w tym ok. 270 mln zł dotacji z Funduszu Spójności UE) zmodernizowano i rozbudowano system zaopatrzenia miasta w wodę, wybudowano nowy i zmodernizowano stary system kanalizacji oraz wyposażono oczyszczalnię w zaawansowany system gospodarki osadowej z biogazownią, czyniąc ją jedną z najnowocześniejszych w Polsce, spełniającą wszelkie europejskie standardy jakościowe i technologiczne. Przygotowany jest już projekt III etapu budowy i modernizacji radomskiej sieci wod. – kan., szacowany na ok. 260 mln zł. Wodociągi Miejskie są także kluczowym partnerem projektu „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia”, realizowanego kosztem 25 mln zł w ramach „unijnego” programu LIFE.

W roku Jubileuszu 90-lecia, radomskie Wodociągi wyprodukują około 11,5 mln m3 wody i oczyszczą
ponad 13 mln m3 ścieków. Długość sieci i przyłączy wodociągowych będących w zasobach Spółki wynosi
ok. 972 km, zaś sieci i przyłączy kanalizacyjnych – ok. 860 km. W bieżącej eksploatacji pozostaje
ok. 30 tys. wodomierzy.
Radomska woda uznawana jest za jedną z najsmaczniejszych w kraju. Wydobywa się ją z 42 studni o głębokościach dochodzących do 300 m. Wysoka jakość dostarczanej mieszkańcom wody pozwala pić ją prosto z kranu.

Dzisiejsze Wodociągi Miejskie w Radomiu są wiodącą w kraju Spółką, stabilną finansowo, profesjonalnie świadczącą usługi wodociągowo - kanalizacyjne, społecznie odpowiedzialną, z powodzeniem realizującą misję służenia mieszkańcom Radomia. Z okazji Jubileuszu 90-lecia składamy Pracownikom Spółki podziękowania oraz życzenia satysfakcji zawodowej i szczęścia rodzinnego, wyrażając jednocześnie przekonanie, że kolejne lata przyniosą dalszy rozwój gospodarki wodno-ściekowej Radomia, idąc w parze z postępującym rozwojem naszego Miasta i komfortem życia jego Mieszkańców.

 

Leszek Trzeciak
Prezes Zarządu Wodociągów Miejskich
w Radomiu Sp. z o.o.

 

Radosław Witkowski
Prezydent
Miasta Radomia

 

Radom

certyfikaty

jakosc wody

jakośc wody

laboratorium