„Wykonanie likwidacji otworów wiertniczych – studni nr 2 ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych „Firlej” w Radomiu, ul. Błędowska 18A wraz z obudową studzienną” – ZP/15/DU/2019

Ogłoszenie
Wynik postępowania przetargowego