Najczęstsze pytania

Jak przyłączyć się do sieci wodno-kanalizacyjnej i zostać naszym Klientem?

 

Informacja o warunkach technicznych zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

 1. Należy wypełnić druk wniosku,
 2. Do wniosku dołączyć:
  • plan sytuacyjno - wysokościowy w skali l : 500 z zaznaczoną lokalizacją
  • działki lub plan zagospodarowania terenu,
  • ksero decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  • dotyczącej budowy, rozbudowy, modernizacji budynku wraz z infrastrukturą techniczną ( wydanej przez odpowiedni Wydział Urzędu Miasta lub Gminy).
 3. Do planu sytuacyjno - wysokościowego w skali l : 1000 należy załączyć orientację w skali l : 5000.
 4. Warunki techniczne związane z przedłużeniem istniejącego uzbrojenia licznego nie wymagają zgody poprzedniego Inwestora. Włączenie do istniejącego przyłącza wod-kan. wymaga przedstawienia pisemnej zgody właściciela przyłącza, potwierdzonej notarialnie, po akceptacji przedstawionego rozwiązania przez Dział Techniczny.

 

UWAGA!

Każdy Inwestor, realizujący ze środków własnych sieć wodociągową lub kanalizacyjną, ma prawo wniesienia zastrzeżenia związanego z nie wydawaniem warunków technicznych dla posesji będących własnością osób nie uczestniczących w procesie inwestycyjnym.

 

 

 

 


 

 

Dokumenty do pobrania:

 

Radom

certyfikaty

jakosc wody

jakośc wody

laboratorium